Regulamin Miss Polski Biegaczek 2017 i Mister Polski Biegaczy 2017

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem Plebiscytu SMS-owego (Plebiscyt) jest Grupa Soname sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 4/4 58-309 Wałbrzych
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000515508 NIP: 8862983878

1.2 Udział w Plebiscycie jest dobrowolny.

1.3. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.4. Plebiscyt będzie odbywał się na łamach strony internetowej Biegologia.pl, zwanej dalej Portalem.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1 Kandydatki i kandydaci do Plebiscytu zgłaszają się osobiście wysyłając swoje dane osobowe, 2 zdjęcia (jedno z nich koniecznie biegowe) oraz krótki opis swojej osoby, biegowej historii.

2.2. Uczestniczki Plebiscytu Miss Polski Biegaczek 2017 to kobiety, które mają ukończone 18 lat

2.3 Uczestnicy Plebiscytu Mistera Polski Biegaczy 2017 to mężczyźni, którzy mają ukończone 18 lat

2.4. Kandydatki i kandydaci mogą być zgłaszani przez inne osoby – wówczas w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, oraz kontakt (mail, telefon, lub profil na Facebooku) do zgłaszanej osoby w celu weryfikacji i potwierdzenia wyrażenia zgody na uczestnictwo w Plebiscycie. Brak wyrażenie zgody do dnia 16.12.2017 r. do godziny 15:00 będzie skutkował niedopuszczeniem zgłoszonej osoby do Plebiscytu. 

2.5 Każda kandydatka i każdy kandydat zostanie poddany weryfikacji, czy spełnia kryteria zawarte w regulaminie Plebiscytu, w szczególności czy jest biegaczką/biegaczem.

2.6 Uczestnictwo w Plebiscycie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

  1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Plebiscyt polega na wyborze Miss Polski Biegaczek 2017 i Mistera Polski Biegaczy 2017 poprzez głosowanie SMS-owe. 

3.2. Zgłaszanie kandydatek i kandydatów do Plebiscytu będzie odbywać się drogą mailową od 07.12.2017 (czwartek) – do godz. 24:00 dnia 15.12.2017 (piątek) na adres >> redakcja@biegologia.pl

3.3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, zaprezentujemy sylwetki kandydatek i kandydatów i umieścimy ich zdjęcia, dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) i opisy w specjalnym panelu do głosowania.

3.4. Głosowanie będzie odbywać się dwuetapowo. W pierwszym etapie po głosowaniu z grupy zgłoszonych kandydatek i kandydatów wyłonionych zostanie 6 biegaczek i 6 biegaczy, którzy uzyskali największą ilość głosów. W wyniku drugiego etapu głosowanie SMS z tej grupy wyłonimy biegaczkę na 1, 2 i 3 miejsce i biegacza na 1, 2 i 3 miejsce, którzy dostaną największą ilość głosów SMS.

3.5. Panel do głosowania w pierwszym etapie zostanie uruchomiony dnia 17.12.2017 o godzinie 9:00, a głosy będzie można oddawać do 26.12.2017 do godziny 22:00. Głosowanie w drugim etapie będzie odbywać się od 27.12.2017 godzina 9:00 aż do dnia 3.01.2018r. do godziny 22:00. Głosowanie będzie odbywać się za pomocą SMS, którego koszt wynosi 2,46 PLN z VAT. Aby oddać ważny głos należy wysłać sms na numer 7255 wpisując kod kandydatki lub kandydata, który zostanie podany dnia 17.12.2017r.

3.6. Zwycięzcami zostaną biegaczka i biegacz, którzy po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, zdobędą w nim największą ilość głosów. W przypadku remisu, redakcja weźmie pod uwagę ilość oddanych głosów w rundzie pierwszej.

3.7. Zwycięzców – Miss i Mistera Polski biegaczy 2017r. opublikujemy dnia 4.01.2018r.

3.8. Nagrodą główną w Plebiscycie jest tytuł Miss Polski biegaczek 2017 w przypadku kobiet oraz Mistera Polski Biegaczy 2017r. w przypadku mężczyzn oraz nagrody ufundowane przez naszych partnerów i sponsorów, a także okazjonalne trofeum.

3.9. Nagrody zostaną przesłane kandydatowi w terminie 10 dni od zakończenia Plebiscytu.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Plebiscycie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Plebiscytu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 14 powyżej.

4.2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Plebiscytu wykluczyć Uczestnika z udziału w  Plebiscycie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

4.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.4..Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Organizator.

4.4.1 Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Plebiscyutu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Plebiscytu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Plebiscytu.

4.4.2. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4.4.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

4.5 Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2017r.

 

  1. ZGODY I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU

5.1. Poprzez zgłoszenie do Plebiscytu, Uczestnik :

5.1.1. oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada pełne prawa autorskie do korzystania z nich, w tym także jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na warunkach określonych w pkt. 5.1.2. poniżej;

5.1.2. z chwilą zgłoszenia do Plebiscytu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia sublicencji, uprawniającej Organizatora do korzystania z nadesłanych zdjęć poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach WWW na których przeprowadzany jest Plebiscyt, również wykorzystanie w celach reklamowych lub w celach promocji Plebiscytu, w czasie trwania Plebiscytu, a także w okresie 30 dni po jego zakończeniu

5.1.3. oświadcza, że udostępniany przez niego na portalu Biegologia.pl, gdzie przeprowadzany jest Plebiscyt, wizerunek dotyczy wyłącznie jego osoby i udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie na stronie WWW gdzie przeprowadzany jest Plebiscyt, również w celach reklamowych lub w celu promocji Plebiscytu, tego wizerunku w czasie trwania Plebiscytu, a także w okresie 30 dni po zakończeniu Plebiscytu.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez Uczestnika, lub za publiczne udostępnienie przez Uczestnika nieprawdziwych danych albo danych lub wizerunku osoby trzeciej, a także za udostępnianie zdjęć, których nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt. 20. Uczestnik, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub zdjęcia, których nie jest autorem lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt. 20, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń lub zezwoleń udzielonych w niniejszych pkt. 5 Regulaminu.