KONKURS – “Wygrywanie na śniadanie” z Sonko

0

Śniadanie przed bieganiem to kluczowa rzecz. Dobre paliwo na początek dnia potrafi podnieść nasze biegowe osiągi! Ale musi być pyszne i bardzo energetyczne!

Pokaż nam swoje i wygraj BOX PRODUKTÓW od Sonko!

Wystarczy, że opublikujesz na swoim profilu Facebook lub Instagram post pokazujący i opisujący najlepszą, najbardziej oryginalną propozycję dotyczącą inspiracji na posiłek śniadaniowe z wykorzystaniem produktów firmy Sonko (w tym także marki Risana).

Swój post koniecznie oznacz hastagami:

#wygrywanienasniadanie i #sonko

KONKURS TRWA OD 31.07.2018r. od godz. 09:00 do dnia 05.08.2018r do godz. 16:00!

Nie zwlekaj i pokaż na swoje najlepsze poranne biegowe paliwo!

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygrywanie na śniadanie z Sonko”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Sonko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Ryżowej 1 (55-040 Kobierzyce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000360251, posiadająca NIP 8961504875 oraz REGON 021299221, kapitał zakładowy 50.000.000,00 złotych.
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem profilu o nazwie „Sonko – Dbaj o siebie” (fanpage) w serwisie społecznościowym Facebook oraz profilu „sonkodbajosiebie” w serwisie Instagram, a także poprzez profile Biegologia.pl (@biegologia.pl) w serwisie Instagram oraz Biegologia.pl w serwisie Facebook.
 3. Zakres współpracy między firmą Sonko, a autorem profili Biegologia.pl (@biegologia.pl) w serwisie Instagram  oraz Biegologia.pl w serwisie Facebook regulują ustalenia między stronami.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebooka i Instagram ani z nimi związany. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisów Facebook i Instagram w ramach konkursu powierzane są organizatorowi, a nie serwisom Facebook i Instagram. Osoby biorące udział w konkursie zwalniają serwis Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z konkursem.
 5. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie.

§ 2. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 31.07.2018 od godz 09:00 do dnia 05.08.2018  do godz 16:00
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku lub Instagramie zgodny z regulaminem portalu Facebook lub Instagram.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13. rok życia za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 5. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli organizatora.
 6. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie w serwisach Facebook i Instagram  posta publicznego ze zdjęciem będącego odpowiedzią na zadanie zamieszczone w treści postu konkursowego wraz z odpowiednim oznaczeniem, hasztagami: #wygrywanienasniadanie oraz #sonko. Uczestnik konkursu publikując posta wyraża jednocześnie zgodę na publikację wpisu na fanpage’ach „Sonko – Dbaj o siebie” (na Facebooku) oraz „sonkodbajosiebie” (na Instagramie) a także poprzez profile Biegologia.pl (@biegologia.pl) w serwisie Instagram oraz Biegologia.pl w serwisie Facebook – dla celów realizacji konkursu.
 7. Umieszczony post nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać regulaminów serwisów Facebook i Instagram, praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów na swoich profilach nie spełniających tych wymogów.
 8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dniu 06.08.2018r. przez komisję konkursową, która będzie brała pod uwagę m.in. walory estetyczne wskazanych przez uczestników wpisów przy uwzględnieniu ich zgodności z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym regulaminie.
 9. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej w formie postu na fanpage’ach firmy Sonko w serwisach Facebook i Instagram, a także poprzez profile Biegologia.pl (@biegologia.pl) w serwisie Instagram  oraz Biegologia.pl w serwisie Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu zakończenia konkursu.
 10. Nagrodami w konkursie są: zestawy produktów (ok. 20-25 produktów) marki Sonko i Risana dla każdego z trzech zwycięzców. Zwyciężą 3 osoby, które przedstawią najlepsze, najbardziej oryginale propozycje dotyczące inspiracji na posiłki śniadaniowe z wykorzystaniem produktów firmy Sonko (w tym także marki Risana) oraz prawidłowo oznaczą swój wpis hasztagami #wygrywanienasniadanie oraz #sonko.  Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
 11. Do nagród rzeczowych określonych w pkt 9 zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, jaki zwycięzca musiałby zapłacić łącznie od nagrody niepieniężnej i pieniężnej. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostaje od razu potrącona tytułem zryczałtowanego podatku od nagrody przez organizatora jako płatnika tego podatku, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 12. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, na adres mailowy: marketing@sonko.pl, swój adres korespondencyjny do wysyłki nagrody oraz adres e-mail.
 13. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 12 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu: Sonko Sp. z o.o.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sonko Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: iodo@sonko.pl
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu doraźnie, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w szczególności poinformowania o wygranej, przekazania nagrody i rozliczenia obowiązków podatkowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości odebrania nagrody.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Poprzez opublikowanie komentarza stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnik potwierdza, że komentarz ten jest wynikiem jego osobistej twórczości i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych .
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich w związku z zamieszczonym komentarzem.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem należy składać w formie mailowej na adres marketing@sonko.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 od daty otrzymania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Komentarze Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here