Regulamin i polityka prywatności Biegów wirtualnych organizowanych przez portal

REGULAMIN SKLEPU oraz BIEGÓW WIRTUALNYCH organizowanych przez stronę www.biegologia.pl

Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania niezbędnych danych osobowych podanych przy dokonywaniu zakupów, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, oraz zasady zamówienia towaru oraz jego zwrotu.

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel domeny: www.biegologia.pl – Firma Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP: 5722880985, zwana dalej jako: „ Administrator”. Kontakt do Administratora: redakcja@biegologia.pl, tel. +48 692841958, Dane adresowe: ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

2. Administrator pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe tj. : imię, nazwisko, adres,
adres e-mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez
Administratora w celu:
– realizacji zamówienia;
– prawidłowej obsługi klienta;
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach
analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest
uzasadniony interes Administratora, którym jest promocja oferowanych produktów
wśród Klientów zainteresowanych zakupem biegu/ koszulki.

3. Podanie przez Klienta wyżej wskazane dane osobowe są dobrowolne i niezbędne do
realizacji zamówień oraz rzetelnej obsługi i wysyłki zamówienia.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora do momentu upłynięcia
okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem
zawartych z Klientem zobowiązań.

5. Jeśli Klienta wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub
telefoniczną oznacza to, że jego adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu
przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Administratora.

6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do innych podmiotów niezwiązanych z
zamówieniem i zostaną wykorzystane jedynie do komunikacji między Administratorem a
Klientem w celu realizacji zamówienia i jego prawidłowego dostarczenia, m.in. Dostawcom produktów (Poczta Polska), pośrednikom płatności (T-pay) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy.

7. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

8. Klienta ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, które są
przetwarzane w związku z realizacją jego zamówienia przez stosowanie zabezpieczeń ich
poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w niniejszym regulaminie
zasadami. Administrator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania
prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z
realizacją zamówienia, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem
płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za
pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

11. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest  dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

12. W odniesieniu do świadczenia usług przez Medialistka Aleksandra Peisert, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

13. W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań i udoskonalenia usług Medialistka Aleksandra Peisert, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

II REALIZACJA ZAMÓWIENIA i ZWROTY

14. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem banku
obsługującego Klienta.

15. Zamówienie towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia na dany bieg są realizowane w terminie wyznaczonym w szczegółowym regulaminie poszczególnego biegu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.

16. Klient dokonuje wyboru towarów, które mają być przedmiotem zamówienia, następnie w celu złożenia zamówienia dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi na ścieżce realizacji zamówienia. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji tego zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

17. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów
płatności:

1. płatność poprzez elektroniczny system płatności T-pay

2. płatność przelewem elektronicznym

3. płatność przelewem pocztowym

18. Klient wybiera sposób dostarczenia zamówienia. W zależności od wybranego przez
Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych
danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do
zrealizowania zamówienia przez Administratora.

19. Klient może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru nie podając żadnej przyczyny.

20. Przewidywany czas dostawy zamówienia: w przypadku każdego produktu jest to określone indywidualnie w opisie produktu. W przypadku biegów wirtualnych do 14 dni po dacie zakończenia bieg wirtualnego, w przypadku innych produktów ze sklepu do 7 dni od daty zamówienia, w przypadku produktów z przedsprzedaży albo zamówień specjalnych do dnia określonego w opisie produktu.

21. W przypadku ograniczonej dostępności zamówienia, Administrator poinformuje Klienta o braku towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na
wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer
wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany
realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego towaru lub braku woli po
stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane
zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie do 14 dni od daty anulowania danego
zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulowaniu
zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia.

22. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze. W
przypadku towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie
lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i
odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Administratora o zaistniałym fakcie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@biegologia.pl.

23. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem,
przesyłka zostanie zwrócona do Administratora.

24. Administrator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę
fizyczną.

25. Administrator w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

26. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer
zamówienia, towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

27. Jeżeli towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem, Klient uprawniony jest do złożenia
oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Administrator
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad.

28. Administrator powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej albo telefonicznie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez
Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

29. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego towaru bez podania
przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w
terminie 14 dni licząc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta bez podawania
przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy towaru i jego zwrotu.

30. Klient może złożyć reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
redakcja@biegologia.pl lub na poniższy adres pocztą tradycyjną:
Medialistka Aleksandra Peisert, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

31. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku reklamacji ponosi Klient. W terminie do 14
dni od dnia odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Administratorowi
zamówiony Towar.

32. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem kosztów towaru do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Administratorowi dowodu jej odesłania.

33. Administrator nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Administratora.

35. Administrator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów
konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Administrator nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.